POLISA PRIVATNOSTI

OPŠTI UVOD

Ova polisa ima za cilj da opiše upravljanje ovim sajtom u vlasništvu FCA Italy S.p.A., u vezi sa koriščenjem ličnih podataka korisnika / posetilaca sajta.

FCA Italija SpA, u skladu sa propisima o zaštiti privatnosti usvojenim na nacionalnoj teritoriji, namerava da obezbedi privatnost i bezbednost ličnih podataka svakog korisnika / posetioca, čak i kada se internetu pristupa iz inostranstva, u skladu sa propisima u Kodeksu ponašanja grupe.

Ova polisa je data i kao kratki izveštaj o zaštiti privatnosti, u skladu sa čl. 13 Zakonodavnog dekreta 196/03 donetog kao primena čl. 10 i 11 direktive br. 95/46/CE, onih koji koriste web usluge ovog sajta, a u cilju zaštite ličnih podataka dostupnih elektronskim putem.

Detaljne informacije o njihovoj upotrebi, opisane u čl. 13 Zakonodavnog dekreta 196/03 – Kodeks iz oblasti zaštite ličnih podataka – navedene su, tamo gde je to potrebno, na stranicama na kojima se nudi ta usluga. To su informacije koje direktno definišu ograničenja i način upotrebe podataka u svakom servisu na osnovu koga kasnije, korisnik/posetilac može slobodno da izrazi svoj pristanak i da dozvoli primenu sakupljenih podataka i njihovu dalju upotrebu.

Podsećamo da ova zaštita privatnosti ne važi na ostalim web sajtovima koje korisnik otvori putem linka.


VLASNIK, ODGOVORNI I ZADUŽENI ZA UPOTREBU

Odgovorni za upotrebu podataka je FCA Italy S.p.A. kao pro tempore odgovorno lice tela Information & Communication Technology di FCA Italy S.p.A. con sa sedištem u Corso Agnelli 200, Torino.
Odgovorni za upotrebu podataka za usluge je privremeniti direktor za marketing i komunikacije FCA Italy S.p.A.
Lične podatke mogu da koriste oni koji su zaduženi za njihovu upotrebu, kao i oni koje je za to imenovalo Odgovorno lice. 


VRSTA UPOTREBLJENIH PODATAKA I CILJ UPOTREBE

Web sajt nudi sadržaje informativnog i interaktivnog karaktera. Tokom pretrage sajta mogu dakle da se dobiju podaci o korisniku ili opštije o posetiocu, na sledeće načine:

Podaci o pretraživanju

Informacioni sistemi i softverske procedure koje zahteva funkcionisanje ovog sajta, tokom svog normalnog rada, neki lični podaci koje protokoli internet komunikacije implicitno prenose.
Radi se o podacima koji nisu sakupljeni kako bi bili povezani sa identifikovanim interesentima, već koji bi po svojoj prirodi mogli, preko povezivanja sa podacima do kojih je došlo treće lice, da omoguće identifikaciju korisnika.


U ovu kategoriju podataka spadaju IP adrese, vrsta pretraživača, operativni sistem, ime domena i adrese veb sajtova sa kojih je izvršen ulaz ili izlaz, informacije o stranicama koje su posetili korisnici sajta, vreme pristupa, dužina zadržavanja na pojedinoj stranici i ostali parametri koji se odnose na operativni sistem i informatičko okruženje korisnika.

 

Takvi podaci tehničkog/informatičkog karaktera prikupljaju se i koriste anonimno samo u cilju:
poboljšanja kvaliteta usluge i optimiziranja funkcionalnosti sajta;
razumevanja ponašanja upotrebe sa ciljem da se poboljša online komunikacija;
planiranja statističkih informacija vezanih za upotrebu ovog sajta
.

 

Uz prethodnu dozvolu korisnika, veb sajt može da koristi podatke o geolokalizaciji – na način koji nije neprekidan – radi snabdevanja korisnika uslugama koje je tražio.

 

Podaci koje klijent/posetilac dobrovoljno ostavlja

Reč je o slučajevima u kojima isti korisnik/posetilac prilikom otvaranja sajta ostavi lične podatke kako bi pristupio određenim slobodno izabranim servisima.
“Opt-In” i “Opt-Out” polisa: u svim slučajevima, pre nastavka aktiviranja određenog servisa, korisnik dobija prikladan skup informacija i, kada je potrebno, daje svoj pristanak za upotrebu ličnih podataka.
Takav pristanak može da se opozove u svakom trenutku, umanjujući mogućnost upotrebe datog servisa.

O informatičkim specifikacijama se progresivno izveštava i moguće ih je videti na stranicama sajta predviđenim za određene servise i upotrebu.

 

Podaci o maloletnicima

FCA Italy S.p.A. ne dozvoljava dodeljivanje ličnih podataka od strane mlađih od 18 godina.

 

Podaci o geolokalizacijiNAČINI UPOTREBE

Upotreba se primenjuje preko automatizovanih instrumenata (npr. korišćenjem elektronskih procedura i podrške) i/ili ručno (npr. na papirnoj podršci) tokom vremena koje je potrebno strogo da bi se postigli ciljevi zbog kojih su podaci prikupljeni u skladu sa važećim propisima.


TEHNOLOGIJE

 

Kolačići
Upotreba kolačića od strane ovog sajta regulisana je Polisom o Kolačićima.

Web beacons, clear GIFs, page tags i web bugs su sve termini koji se koriste da opišu posebnu tehnologiju koja se koristi na našim sajtovima kako bi nam pomogla da razumemo i analizirano kako se koriste i da poboljšamo uslugu sajta. Mogu se koristiti za promotivne poruke koje se šalju na osnovu posećenih stranica.

Web beacon (ili slično) odgovara maloj providnoj slici, vezanoj za neku veb stranicu ili mejl. Koristi se zajedno sa kolačićima i šalje informacije kao što je IP adresa, vreme kada je otvorena veb stranica ili elektronska pošta, sa kog uređaja i sa kog mesta.

Pošto čine deo veb stranice, nemoguće ih je ukloniti, ali je moguće učiniti ih neupotrebljivim onemogućavanjem kolačića koji idu uz njih.

 

Javascript

Tehnika koja se koristi kao alternativa direktnoj analizi fajla sa loga veb servera. Sastoji se od sakupljanja i obrade podataka pretrage pomoću upotrebe JavaScript koda koji se nalazi u okviru traženih html stranica. 


LICA KOJA MOGU DA DOĐU DO TVOJIH PODATAKA

Tvoje lične podatke mogu da koriste druga lica, zaposleni u FCA Italy S.p.A. pod određenim ugovornim ograničenjima, u zemljama članicama EU ili u zemljama van EU u okruženju i u ograničenjima predviđenim čl. 43 i 44 Zakonodavnog dekreta br. 196/2003.

Tvoji lučni podaci mogu da budu saopšteni trećoj strani kako bi se ispunile zakonske obaveze ili kako bi se poštovala naređenja koja potiču od javnih vlasti ili kako bi se sprovodio zakon u sudu.


POVEZANOST SA DRUGIM SAJTOVIMA

Sa ovog sajta moguće je pristupiti i drugim veb sajtovima; ta mogućnost jasno je označena sa ciljem da ukaže klijentu/posetiocu na trenutak pristupanja sajtu FCA Italy S.p.A.

Klijent/posetilac je dakle skrenuta naročita pažnja na činjenicu da ti sajtovi nisu u vlasništvu, ni pod odgovornošću FCA Italy S.p.A. već njima u potpunosti upravljaju druge kompanije i/ili organizacije, za koje je potrebno proveriti i eventualno prihvatiti politiku o čuvanju ličnih podataka.


FCA Italy S.p.A. stoga odbija svaku odgovornost u vezi sa eventualnim žalbama na upotrebu ličnih podataka od strane drugih sajtova.

PRAVA INTERESENATA

Lica na koja se lični podaci odnose imaju pravo da u svakom trenutku dobiju potvrdu o njihovom postojanju i da imaju uvid u njihov sadržaj i poreklo, da se uvere u njihovu tačnosti ili da zatraže njihovu integraciju, ažuriranje ili ispravku (čl. 7 Zakonodavnog dekreta 196/03).

U skladu sa istim članom, postoji pravo da se zatraži kompletan ažuriran spisak svih lica odgovornih za korišćenje, da se zatraži brisanje podataka, promena u anonimnom obliku ili blokiranje podataka čije korišćenje predstavlja povredu zakona, kao i da se iz legitimnih razloga suprotstavi njihovoj upotrebi.

U slučaju potrebe da se primene ova prava i da dođe do nekih problema ili da su potrebna dodatna pojašnjenja onoga što je ovde navedeno, molimo vas da pišete na FCA Italy S.p.A.- Customer Experience & CRM - Ufficio Privacy - C.so Agnelli 200 - 10135 Torino.IZMENE POLISE

Ova Polisa reguliše način korišćenja ličnih podataka koje su ostavili korisnici/posetioci prilikom pretraživanja sajta. Eventualno stupanje na snagu novih normativa iz ove oblasti, kao i neprestano ažuriranje korisničkih usluga, može da dovede do potrebe da se ovi načini promene. Zato je moguće da vremenom dođe do promena naše polise te stoga pozivamo naše korisnike/posetioce da povremeno posete ovu stranicu.

 

8. april 2015